Projekt ProUG

Projekt ProUG


PROgram Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego (ProUG)

 

Uniwersytet Gdański realizuje projekt pod nazwą „PROgram Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego (ProUG)”

Okres realizacji projektu: 01.10.2018-30.09.2022.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych  w kwocie ogółem na poziomie 18 626 672,02 zł.

Ogólne założenia projektu to:

 1. Cel projektu: podniesienie od 10.2018 r. przewagi konkurencyjnej Uniwersytetu Gdańskiego poprzez wdrożenie zintegrowanego nowatorskiego rozwiązania, skoncentrowanego na podniesieniu kompetencji studentów, nauczycieli akademickich, kadry zarządczej i administracyjnej, zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, wsparciu Biura Karier, usprawnienie procesów informatycznego zarządzania uczelnią oraz na poprawie dostępności programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Cel Projektu, poprzez realizację pięciu modułów działań, odpowiada na zapotrzebowanie zarówno rynku pracy, jak również otoczenia społeczno-gospodarczego na poziomie regionalnym i krajowym.
 2. Sposób finansowania:

Wartość projektu: 19 202 754, 69 zł

Dofinansowanie : 18 626 672,02 zł

 1. Zakres projektu:

W ramach Projektu, planowane jest kompleksowe przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy poprzez:

 1. Wdrożenie innowacyjnego i nowatorskiego podejścia do procesu kształcenia na studiach I st. objętych projektem polegającego na modyfikacji programów kształcenia poprzez wyodrębnienie części wspólnej i na tej podstawie:
  • opracowanie zunifikowanego programu o uniwersalnej jakości obejmującego przedmioty: ABC Prawa, ABC Przedsiębiorczości, ABC IT, Academic English oraz Odpowiedzialność społeczna (łącznie 80 h).
  • opracowanie na wydziałach kształcących w zakresie nauk przyrodniczych (I grupa), społecznych (II grupa) i humanistycznych (III grupa), zunifikowanego programu o uniwersalnej jakości obejmującego przedmioty wspólne dla każdej z nauk (30 h dla każdej dziedziny).
 2. Tworzenie zupełnie nowych kierunków i nowatorska modyfikacja już istniejących,silniej ukierunkowanych na interdyscyplinarność, nowe technologie i zmiany społeczne. Grupa kierunków na studiach I stopnia zostanie objęta działaniem, o którym mowa w pkt a. Dodatkowo zapewniony zostanie udział w zindywidualizowanym programie warsztatów i szkoleń oraz staży. Studenci otrzymają wsparcie Biura Karier, którego pracownicy podniosą swoje kompetencje w zakresie niezbędnym do pomocy w chwili rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku.
 3. Wprowadzenie nowych elementów kompleksowej struktury procesu dydaktycznego z wykorzystaniem wysokospecjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej oraz kadry zarządczej i administracyjnej oraz usprawnienie procesów informatycznego zarządzania uczelnią.

Powyższe działania i udział kadry dydaktycznej, zarządczej i administracyjnej w wysokospecjalistycznych kursach i szkoleniach oraz modyfikacja i tworzenie nowych kierunków, w tym w języku angielskim, pozwolą na zbudowanie przewagi konkurencyjnej UG.

 1. Grupy docelowe:

Projekt obejmuje studentów I i II stopnia, studentów jednolitych studiów magisterskich, kadrę dydaktyczną, kierowniczą i administracyjną.

 

ProUG

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

panorma in mari via tua