PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)

Uniwersytet Gdański realizuje projekt pod nazwą „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”

Okres realizacji projektu: 01.10.2018-30.09.2023.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w kwocie ogółem na poziomie 18 626 672,02 zł.

Baner proUG

Ogólne założenia projektu to:

Podniesienie od 10.2018 r. przewagi konkurencyjnej Uniwersytetu Gdańskiego poprzez wdrożenie zintegrowanego nowatorskiego rozwiązania skoncentrowanego na podniesieniu kompetencji studentów, nauczycieli akademickich, kadry zarządczej i administracyjnej. Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, wsparciu Biura Karier, usprawnienie procesów informatycznego zarządzania uczelnią oraz na poprawie dostępności programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Cel Projektu zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie pięciu modułów działań, które będą odpowiadać na zapotrzebowanie zarówno rynku pracy, jak również otoczenia społeczno-gospodarczego na poziomie regionalnym i krajowym.

Finansowanie:

Wartość projektu: 19 202 754, 69 zł
Dofinansowanie: 18 626 672,02 zł

W ramach Projektu, planowane jest kompleksowe przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy poprzez:

  • Wdrożenie innowacyjnego i nowatorskiego podejścia do procesu kształcenia na studiach I stopnia, polegającego na modyfikacji programów kształcenia poprzez wyodrębnienie części wspólnej i na tej podstawie opracowanie zunifikowanego programu o uniwersalnej jakości obejmującego przedmioty: ABC Prawa, ABC Przedsiębiorczości, ABC IT, Academic English oraz Odpowiedzialność społeczna.
  • Opracowanie na wydziałach kształcących w zakresie nauk przyrodniczych (I grupa), społecznych (II grupa) i humanistycznych (III grupa), zunifikowanego programu o uniwersalnej jakości obejmującego przedmioty wspólne dla każdej z nauk.
  • Tworzenie nowych kierunków oraz modyfikacja już istniejących, silne ukierunkowanie na interdyscyplinarność, nowe technologie i zmiany społeczne. Dodatkowo zapewniony zostanie udział w zindywidualizowanym programie warsztatów, szkoleń oraz staży. Studenci otrzymają wsparcie pracowników Biura Karier, którzy również podniosą swoje kompetencje w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy.

Wprowadzenie nowych elementów kompleksowej struktury procesu dydaktycznego z wykorzystaniem wysokospecjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej, kadry zarządczej i administracyjnej.

Usprawnienie procesów informatycznego zarządzania uczelnią.

Kierunki objęte PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)

Szczegółowe informacje na temat kierunków i rekrutacji znajdują się na stronach Wydziałów objętych Projektem oraz właściwych Jednostek Administracji Centralnej:

Wydział Zarządzania

Biuro Jakości Kształcenia