Moduły i zadania

Zadania

Moduły

Zadanie 1. Moduł 1:

Zunifikowane programy kształcenia – wspólne przedmioty

W ramach zadania zostanie wdrożone innowacyjne podejście do procesu kształcenia, polegające na wprowadzeniu do modyfikowanych i nowych programów kształcenia studiów I stopnia objętych Projektem wspólnych przedmiotów.
Ogólne przedmioty wspólne:
1. ABC prawa, przedsiębiorczości i IT
2. Odpowiedzialność społeczna
3. Academic English
Modyfikacja programów kształcenia na wydziałach kształcących w zakresie nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych – wyodrębnienie części wspólnej i opracowanie dla każdej grupy zunifikowanego, wspólnego programu o uniwersalnej jakości.
Za zadanie odpowiedzialne są osoby dedykowane z Wydziałów, przy wsparciu Działu Kształcenia.
Okres realizacji zadania: 2018-2020

Zadanie 2. Moduł 1:

Nowe programy kształcenia

W ramach zadania zostanie opracowanych, utworzonych i wdrożonych 5 nowych kierunków kształcenia (w tym programy kształcenia):
1. „Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne” Wydział Zarządzania wraz z Wydziałem Prawa i Administracji. Osoba wiodąca na Wydziale Zarządzania dr Kamila Bielawska, na Wydziale Prawa i Administracji dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG
4 semestry, 30 osób
2. „Zarządzanie instytucjami służby zdrowia” – interdyscyplinarny Wydział Zarządzania. Osoba wiodąca dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG
6 semestrów, 60 osób
3. „Health Care Technology” – interdyscyplinarny Wydział Ekonomiczny wraz z Wydziałem Prawa i Administracji.
Około 580h, 60 osób
4. „Criminology” Wydział Prawa i Administracji, Osoba wiodąca dr hab. Wojciech Zalewski prof. UG
Około1480h, 60 osób
5. „Produkcja form audiowizualnych” Wydział Filologiczny,
Osoba Wiodąca prof. dr hab. Mirosław Przylipiak.
Program 6 semestrów, 30 osób
Za zadanie odpowiedzialne są osoby dedykowane z Wydziałów, przy wsparciu Działu Kształcenia.
Okres realizacji zadania: 2018-2022.

Zadanie 3. Moduł 1:

Modyfikacja programów kształcenia

W ramach zadania zostaną zmodyfikowane programy kształcenia na 7 Wydziałach objętych Projektem.
W proces kształcenia zostaną włączeni wykładowcy z zagranicy.
Modyfikacja programów kształcenia obejmie następujące kierunki: Biotechnologia I i II stopnia, Psychologia jednolite studia magisterskie, Pedagogika wczesnej edukacji I stopnia, Socjologia I stopnia, Biznes chemiczny I stopnia, Chemia I stopnia, Ochrona Środowiska I stopnia, Informatyka i ekonometria I stopnia, Finanse i rachunkowość II stopnia, Zarządzanie II stopnia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze II stopnia, Ekonomia II stopnia, Oceanografia I i II stopnia, Gospodarka przestrzenna I i II stopnia, Filologia Germańska I stopnia, Studia Bałkańskie I stopnia oraz Filologia klasyczna I stopnia.
Modyfikacja, w zależności od Wydziału, obejmuje m.in.:
– wprowadzenie nowych przedmiotów,
– modyfikację obszarów kształcenia,
– utworzenie nowych specjalności,
– modyfikację programu poprzez przekształcenie specjalności z profilu ogólno akademickiego na praktyczny,
– włączenie praktyków w proces kształcenia,
– utworzenie anglojęzycznej wersji istniejącego kierunku.
Wykładowcy z zagranicy zostaną włączeni w proces kształcenia w ramach następujących kierunków: Ekonomia II stopnia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze II stopnia, Filologia Germańska I stopnia oraz Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I i II stopnia.
Za zadanie odpowiedzialne są osoby dedykowane z Wydziałów, przy wsparciu Działu Kształcenia.
Okres realizacji zadnia: 2018-2022.

Zadanie 4. Moduł 2:

Wdrożenie programu podnoszenia kompetencji studentów

W ramach zadania zostaną przeprowadzone certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej, wizyty studyjne u pracodawców oraz zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami, których celem będzie nabycie kompetencji przez studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.
Studenci uzyskają kompetencje spośród poniższych:
– zawodowe;
– informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji;
– komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne;
– w zakresie przedsiębiorczości;
– analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania są Kierownik Biura Jakości Kształcenia oraz dedykowani przedstawiciele Wydziałów.
Okres realizacji zadania: 2019-2022.

Zadanie 5. Moduł 3:

Program staży studenckich

W ramach zadania realizowane będą wysokiej jakości programy stażowe dla studentów 3 Wydziałów. Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w stażach u pracodawców zarówno polskich, jak i zagranicznych, dzięki czemu nabędą umiejętności i doświadczenie w nowym dla stażysty środowisku pracy. Stażyści objęci będą opieką merytoryczną z ramienia pracodawców oraz Wydziału.
Za realizację staży odpowiedzialne będą osoby wyznaczone na poszczególnych Wydziałach przy wsparciu Biura Karier.
W zadaniu zaplanowano:
– Staże dla studentów Wydziału Chemii, kierunków: Chemia, Ochrona Środowiska, Biznes Chemiczny
– Staże dla studentów Wydziału Oceanografii i Geografii, kierunków: Oceanografia, Gospodarka przestrzenna
– Staże dla studentów Wydziału Filologicznego, kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
– Staże dla studentów Wydziału Zarządzania i Wydziału Prawa i Administracji, kierunku Ubezpieczenia studia interdyscyplinarne.
Okres realizacji zadania: 2020-2022.

Zadanie 6. Moduł 4:

Wsparcie Biura Karier

W ramach zadania zaplanowano działania polegające na wsparciu studentów w zakresie doradztwa zawodowego w postaci zindywidualizowanych porad zawodowych. Ponadto zaplanowano coaching oraz aktywności wspierające przy współpracy z Instytucjami Rynku Pracy oraz Organizacjami pracodawców.
Dzięki przygotowaniu zawodowemu jednego z pracowników Biura Karier możliwe będzie udzielenie studentom wsparcia coachingowego. W ramach pracy z coachem studenci będą mogli odbyć jednorazową rozmowę, po której zdecydują czy są gotowi i zainteresowani zaangażowaniem się w proces coachingowy i uczestniczyć w cyklu sesji coachingowych. Coaching zakłada wsparcie ich rozwoju osobistego, a w konsekwencji zawodowego, poszerzenie samoświadomości w zakresie własnych predyspozycji i umiejętności zawodowych, analizę zdobytych doświadczeń zawodowych oraz sprawniejsze poruszanie się po rynku pracy.
Biuro Karier zaplanowało współpracę z organizacjami pracodawców oraz instytucjami rynku pracy w zakresie organizacji staży dla studentów objętych Projektem.
Biuro Karier rozbuduje istniejącą stronę internetową i rozszerzy jej funkcjonalność, dostosowując do potrzeb studentów i pracodawców oraz zwiększając jakość świadczonych usług.
Dodatkowo wsparciem zostaną objęci pracownicy Biura Karier, ponieważ także od ich kwalifikacji i wiedzy merytorycznej zależy przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Pracownicy Bura Karier zostaną objęci szkoleniami z zakresu: Planowania i strategii kariery, Flipowania i sketchnotingu, Myślenia wizualnego, Warsztatu pracy Doradcy Zzawodowego, Coachingu, Personal brandingu i networkingu, Zarządzania sobą w czasie, Komunikacji i asertywności, kreatywności, Szkoleniami certyfikowanymi do obsługi nowo zakupionego narzędzia do badania kompetencji.
Za zadanie odpowiadać będzie Biuro Karier.
Okres realizacji zadania: 2018-2022.

Zadanie 7. Moduł 6:

Specjalistyczne szkolenie i staże dla kadry dydaktycznej

W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją, prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne.
Kompetencje nabyte w ramach form wsparcia przez kadrę dydaktyczną będą praktycznie wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania będzie Kierownik Biura Jakości Kształcenia oraz dedykowani przedstawiciele Wydziałów.
Okres realizacji Zadania: 2018-2021.

Zadanie 8. Moduł 6:

Program szkoleń dla kadry zarządczej i administracyjnej

W ramach zadania przeprowadzone zostaną szkolenia dla kadry zarządczej i administracyjnej.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania będzie Kierownik Sekcji ds. Szkoleń oraz dedykowani przedstawiciele Wydziałów.
Okres realizacji Zadania: 2018 – 2020.

Zadanie 9. Moduł 6:

Wdrożenie informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie UG

W ramach zadnia zostanie zakupionych i wdrożonych 6 narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią oraz zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.
Wdrożone rozwiązania pozwolą także na lepszą integrację jednostek Uniwersytetu Gdańskiego i usprawnienie ich funkcjonowania. Z uwagi na potrzebę zaznajomienia z wdrożonymi systemami pracowników korzystających i obsługujących wytworzone narzędzia, zostaną oni przeszkoleni w zakresie ich możliwości i obsługi.
Za realizację zadania odpowiedzialny będzie pion Zastępcy Kanclerza ds. Informatyzacji.
Przewidziano zakup i wdrożenie następujących narzędzi informatycznych:
– Zautomatyzowany system ankietyzacji;
– Ankiety – jako aplikacja mobilna;
– CRM – śledzenie zatrudnienia absolwentów;
– System monitorowania losów absolwentów;
– System wsparcia studentów ostatnich lat i absolwentów w znalezieniu pracy. Ułatwienie kontaktu firmom rekruterskim ze studentami;
– ERP.
Okres realizacji zadania: 2019-2022.

panorma in mari via tua